17. mar. 2024

OK24: Over 7 procent mere i løn

Der er pæne lønstigninger og andre forbedringer i den nye overenskomst. Nu skal den til urafstemning blandt medlemmerne. Formanden gennemgår hovedpunkterne i aftalen.

OK24
Billede til nyheden OK24: Over 7 procent mere i løn
Forhandlingerne om den nye overenskomst er slut, og nu skal medlemmerne stemme om den.

Resultatet fra forhandlingerne på vores forhandlingsområde ligger nu klar til vedtagelse af medlemmerne. Derfor skal jeg bede dig om at afgive din stemme i denne urafstemning.

Det var som altid med stor spænding, vi gik i gang med dette års overenskomstforhandlinger, hvor vi skulle forsøge at få så mange af vores medlemmers krav tilgodeset i den nye overenskomst som muligt.

Vi kan konstatere, at det er lykkedes at lave et CFU-forlig, der ikke alene sikrer reallønnen, men også indeholder en reel stigning i lønnen. Desuden er der en del andre forbedringer.

Her er lønstigningerne

Lønstigningerne er aftalt således:

·       Pr. 1. april 2024 er der en generel lønforhøjelse på 4,83 procent

·       Pr. 1. april 2025 er der en generel lønforhøjelse på 1,27 procent

·       Pr. 1. november 2025 er der en generel lønforhøjelse på 0,20 procent

Det giver samlet 6,30 procent.

Hertil kommer, at det er lykkedes at videreføre den såkaldte reguleringsordning. Det betyder, at lønudviklingen i den private sektor og staten følges nogenlunde ad. Det forventes at give 1,10 procent. Den reelle lønforbedring i perioden kommer derfor op på 7,40 procent.

Oven i det skal lægges de forbedringer, som FAKK har aftalt med By-, Land- og Kirkeministeriet. De er på 0,9 procent, og det kan du læse mere om længere nede.

Andre forbedringer i CFU-forliget

Derudover indeholder CFU-forliget (Centralorganisationernes Fællesudvalg) andre forbedringer.

1. Reguleringsordningen bliver som sagt videreført, men med en væsentlig ændring. Det er aftalt, at der senest ved indgangen til OK26 skal være parallelitet mellem statslig og privat lønudvikling. Det vil altså være slut med den skævvridning, vi har oplevet de senere år.

2. Den såkaldte ”minipension” og karensperioden bliver afskaffet. Det får betydning for nyansatte uden tidligere pensionsordning.

3. Kompetencefonden videreføres og forbedres. Det gælder blandt andet projektet ”Fra ufaglært til faglært”, som er en ordning, flere af vores medlemmer har haft god gavn af.

4. Der er aftalt, at medarbejderne fra 1. maj 2025 får mulighed for at opspare frihed til senere afvikling. Det kan være i forbindelse med indkøring af børn i institution, pasning af syge forældre og længere ferierejser. Dog mangler der en afklaring mellem Finansministeriet og CFU om, i hvilket omfang denne aftale også gælder for folkekirkens område. Det er dog helt klart vores (og OAO's) opfattelse, at vi selvfølgelig er omfattet.

5. Der er i CFU-forliget aftalt en del forbedringer af tillidsrepræsentantens vilkår, og her forventer vi, at disse forbedringer får afsmittende virkning på vores tillidsrepræsentantsordning.

6. Der er aftalt, at den særlige feriegodtgørelse forhøjes fra 0,25 procent til 2,02 procent med virkning pr. 1. april 2024. Hermed afregnes der generelt for store bededag.  

7. Der er aftalt forbedringer på barselsområdet og på aftalen om seniorordninger.

8. Endelig er det glædeligt, at der også denne gang specifikt er aftalt konkrete forbedringer på folkekirkens område. Denne gang med en aftale om medarbejdermøder i folkekirken. Egentlig er det jo ikke nyt med medarbejdermøder, men aftalen omfatter store ændringer i selve måden, medarbejderne skal inddrages forud for beslutninger af vidtrækkende omfang. Aftalen beskriver både rammer og vilkår for samarbejdet på alle folkekirkens arbejdspladser. Aftalen træder i kraft den. 1. oktober 2024. Og jeg vil senere fortælle mere om indholdet af den aftale.   

OK-resultatet mellem By-, Land- og Kirkeministeriet og FAKK

Ved organisationsforhandlingerne i Kirkeministeriet har parterne nu underskrevet aftalepapiret. Her er de vigtigste punkter.

Rammen for vores forhandlinger var, at vi som nævnt tidligere havde 0,90 procent af den samlede lønsum til rådighed. Vi er enedes om at bruge disse midler på denne måde:

1. Der indføres en mulighed for menighedsrådene at tilkøbe mere rådighedstid til deltidsstillinger, og det er aftalt, at der kan købes 5, 10 eller 15 timers mere rådighedsforpligtigelse, dog aldrig mere end de 30 timer, der er til en fuldtidsstilling. Ændringen træder i kraft 1. april 2024.

2. 8-timers grænsen for ansættelse på overenskomst bortfalder, og der indføres en vikarordning. Ændringen træder i kraft 1. april 2024.

3. Ændring i reglerne om flytning af den faste fridag, så erstatningsfridagen skal placeres på en lørdag eller søndag indenfor en periode på 8 uger. Ændringen træder i kraft 1. april 2024

4. Merarbejdeforpligtigelsen ændres fra 20 timer i kvartalet til 15 timer i kvartalet (fra 80 til 60 timer på årsnorm). Ændringen træder i kraft 1. april 2024.

5. Fikspunktet fjernes, og samtidigt hæves minimumslønnen i løngruppe 2 til det tidligere fikspunkt.

6. Intervallønstoppen i løngruppe 1, og løngruppe 2 hæves med 10.000 kroner årligt (31.3.12 tal). Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2025.

7. Rådighedstillægget for gravere hæves med 1.700 kroner årligt (31.3.12 tal). Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2025.

8. Rådighedstillæg til tjenestemandsansatte gravere hæves med 3.000 kroner årligt (31.3.12 tal). Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2025.

9. Administrationstillægget til tjenestemandsansatte kirkegårdsledere hæves med 3.500 kroner årligt (31.3.12 tal). Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2025.

10. Selvtilrettelæggelsestillægget til kirkegårdsledere på organisationsaftale hæves med 3.400 kroner årligt (31.3.12 tal). Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2025.

11. Tilføjelse i ”graverprotokollatet” med beskrivelse af funktionen som ledende graver. Hermed tydeliggøres rammerne for disse stillinger.

12. Det er aftalt, at der skal udarbejdes en vejledning, som beskriver mulighederne for graviditetsorlov på vores område.

Jeg mener, at vi har aftalt en ganske fornuftig overenskomst med forbedringer, både hvad angår arbejdsvilkår og aflønning.

På den baggrund vil jeg kraftigt anbefale, at du stemmer ja til dette. Og jeg håber, at mange vil stemme.

Relaterede nyheder