25. feb. 2024

Den 11. juni er der delegeretmøde i FAKK. Men hvad er det egentlig?

Delegeretmødet er fagforeningens højeste myndighed og holdes hvert andet år. Men hvem kan vælges til delegeretmøde, og hvad foregår der på mødet?

Forbundet
Billede til nyheden Den 11. juni er der delegeretmøde i FAKK. Men hvad er det egentlig?
FAKK-medlemmer og -ansatte samlet på et tidligere delegeretmøde.

Der er delegeretmøde i juni måned i lige år. Dermed er der delegeretmøde hvert andet år. Den 11. juni i år er der delegeretmøde på Hotel Nyborg Strand.

Hvordan vælges de delegerede?
De delegerede vælges af afdelingerne på hver afdelings ordinære generalforsamling.

Hvem leder delegeretmødet?
Mødet ledes af formanden og næstformanden i FAKK.

Hvor mange delegerede er der på mødet i juni 2024?
Der deltager 45 delegerede, valgt af afdelingerne.

Hvor mange delegerede kan afdelingerne vælge?
Afdelingerne kan vælge én delegeret for hver påbegyndte 30 medlemmer. Dog kan ingen afdeling have mindre end 2 delegerede.

Hvis man ikke er delegeret, kan man så se, hvad der foregår på delegeretmødet?
Ja, ethvert medlem af FAKK kan overvære delegeretmødet, men har ikke tale- og stemmeret, medmindre man deltager som delegeret.

Hvad foregår der på et delegeretmøde?
På delegeretmødet er der som udgangspunkt følgende dagsorden:

1. Valg af 2 dirigenter
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

Hvordan foregår valgene?
Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hver delegeret har én stemme.

På delegeretmødet vælges en formand, en næstformand, en kasserer, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Hvordan behandles forslagene?
De forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles på delegeretmødet, skal fremgå af indkaldelsen til mødet.

Forslagene kan være stillet af en afdeling eller af hovedbestyrelsen. 

Forslagene er skriftligt motiverede, og hvis et forslag har økonomiske konsekvenser, skal der også være et skøn over udgifterne. 

Har du forslag, som du ønsker behandlet på delegeretmødet, skal du sende det til din afdeling senest den 20. marts. Disse forslag, samt forslag, der af afdelingerne ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være formanden i hænde senest den 1. april 2024.

På delegeretmødet kan forslagsstilleren begrunde forslaget mundtligt, og de delegerede kan debattere før afstemningen om forslaget. 

Dette er din mulighed for at få indflydelse i fagforeningen. Det er sket før, at forslag indsendt til delegeretmødet senere er kommet med som overenskomstkrav. Så hold dig ikke tilbage.

Relaterede nyheder