Cirkulære om tillidsrepræsentantordning

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for gravere og visse kirkegårdsledere

Ved en provstitillidsrepræsentant forstås en person, der repræsenterer de i provstiet ansatte gravere og kirkegårdsledere, der er ansat i stillinger på tjenestemands- eller overenskomstvilkår, for hvilke Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte har forhandlingsretten.

Valg af provstitillidsrepræsentant.

Provstitillidsrepræsentanten vælges i hvert provsti af og blandt de ovennævnte personer. For at kunne vælges til tillidsrepræsentant, skal man have været ansat mindst 1/2 år i sin nuværende stilling. Har graveren/kirkegårdslederen tidligere været i ansættelse som graver/kirkegårdsleder ved en anden ansættelsesmyndighed, kan karensperioden bortfalde.

Bortfald af karensperioden skal aftales mellem Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og stiftet. Valget skal godkendes af Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, som herefter anmelder valget skriftligt over for stiftsøvrigheden.

Opgaver.

 • Tillidsrepræsentanten fungerer som repræsentant for de ovennævnte personer og skal varetage disse personers og den faglige organisations interesser i forbindelse med forhandlinger, drøftelser m.m. i det omfang, organisationen har delegeret kompetencen herom til tillidsrepræsentanten.
 • Tillidsrepræsentanten kan i den forbindelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra graveren/kirkegårdslederen overfor det/de berørte menighedsråd samt optage forhandling med menighedsråd(ene) om lokale spørgsmål.
 • Tillidsrepræsentanten arbejder sammen med menighedsrådet for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold mellem graveren/kirkegårdslederen og henholdsvis menighedsråd og andre ansatte ved kirken/kirkegården. Tillidsrepræsentanten er i den forbindelse forpligtet overfor såvel sin organisation som menighedsrådet/-ene til at gøre sit bedste.
 • Tillidsrepræsentanten skal tillige arbejde for, og – i det omfang det er muligt – i forbindelse med sine besøg på de forskellige arbejdspladser medvirke til at påse, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold overholdes.

Hvervets udførelse.

 • Det anbefales, at man lokalt aftaler mulighed for at give tillidsrepræsentanter ret til fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den pågældendes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil 3 uger (for tiden 111 timer ved fuldtidsbeskæftigelse, ved deltidsbeskæftigelse et dertil svarende forholdsmæssigt antal timer) på årsbasis til at varetage hvervet.
 • For timer ud over det lokalt aftalte – eller hvis der ikke lokalt kan indgås sådan aftale – varetages tillidsrepræsentanthvervet ved omlægning af tjenesten eller, hvor der er mulighed herfor, ved tjenestebytning.
 • Det påhviler såvel vedkommende menighedsråd som tillidsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.
 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter, som ikke tidligere har gennemført TR-uddannelse, får ret til 5 kursusdage, som skal afholdes inden for 3 år efter, at vedkommende første gang er valgt til tillidshvervet.
 • Ved opgørelsen medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalg m.v.
 • Kirkeministeriet opfordrer provstierne til at refundere eller på tilsvarende vis dække, menighedsrådets merudgifter i forbindelse med den lokalt indgåede aftale om en evt. tillidsrepræsentants fravær fra tjenesten uden lønafkortning
 • Tillidsrepræsentanten får af sin arbejdsgiver, stillet it-udstyr til rådighed, hvis den pågældende ikke allerede har dette stillet til rådighed som en del af ansættelsen.
 • Hvor det er muligt inden for provstiets grænser, stilles et lokale til rådighed, som tillidsrepræsentanten efter nærmere aftale kan anvende efter konkret behov.
 • Ved fravær udover kursusdage og forhandlingsmøder og deltagelse i kongresser m.v. de foretages lønafkortning med for tiden 1/1924 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.
 • Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelsen af hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsrepræsentanten er ansat, uanset om tillidsrepræsentantordningen måtte omfatte sogne i flere ligningsområder.

Cirkulæret træder i kraft den 15. februar 2022.

Læs hele cirkulæret her.