Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

Omfattet af dette cirkulære er alle, der ansættes i en stilling som kirkefunktionær i folkekirken med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer eller derover.

Ved kirkefunktionær forstås i dette cirkulære alle, der ansættes af et eller flere menighedsråd eller provstiudvalg.

Introkursus for førstegangsansatte i folkekirken

Førstegangsansatte skal gennemføre introkursus for førstegangsansatte senest 12 måneder efter ansættelse.

For ansatte med mindre end 8 timers ansættelse i gennemsnit pr. uge beslutter ansættelsesmyndigheden, om den ansatte skal deltage, men man kan deltage. 

Der kan søges dispensation, såfremt særlige forhold taler herfor. Dispensationsansøgning behandles af den lokale stiftsadministration.

Obligatorisk uddannelse

Personer, der ansættes i en stilling som kirkefunktionær i folkekirken med kordegne-, kirketjener- eller graverfunktioner eller som kirkegårdsledere med kirketjeneste, skal opfylde uddannelseskravene senest 2 år efter ansættelsen.

Kirkefunktionæren skal gennemføre anden uddannelse, som vedkommendes jobfunktioner i stillingen er afhængige af, når uddannelsen er obligatorisk for den pågældende jobfunktion. Uddannelsen skal være gennemført senest 2 år efter, at funktionen tillægges stillingen.

Kirkeministeriet kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1-2, hvis der foreligger særlige grunde herfor.

Uddannelserne gennemføres så vidt muligt som AMU-aktivitet og udbydes af en af Undervisningsministeriet godkendt uddannelsesinstitution, der primært er AMU-Fyn. Undtaget herfra er introkursus for førstegangsansatte, it-systemkurser ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”, der udbydes af en af Kirkeministeriet godkendt udbyder. 

Der er ingen adgangskrav til uddannelserne.

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som har nået de fastsatte mål for/bestået uddannelsen. 

Kirkefunktionæren kan søge om merit fra dele af eller hele den obligatoriske uddannelse. 

 • Ansøgning om merit behandles af udbyderen af det pågældende obligatoriske kursus. 

 • Kirkefunktionæren oplyser arbejdsgiveren om opnået merit.

Menighedsrådet har ansvaret for, at kirkefunktionærer tilmeldes og gennemfører de obligatoriske uddannelser. 

Obligatorisk uddannelse for gravere og kirkegårdsledere med kirketjeneste

En kirkefunktionær, der ansættes som graver eller kirkegårdsleder med kirketjeneste, skal gennemføre følgende uddannelser: 

 • Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald, 

 • Præventiv konservering af kirkens udstyr, 

 • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 

 • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer, 

 • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 

 • Samarbejde, kommunikation og faglig etik, 

 • Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger, 

 • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger og 

 • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken. 

Obligatorisk uddannelse for gravere uden kirketjeneste

En kirkefunktionær, der ansættes som graver uden kirketjeneste, skal gennemføre følgende uddannelser: 

 • Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald og 

 • Samarbejde, kommunikation og faglig etik.

Læs hele cirkulæret her.