Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten

§ 1. Ansættelsesmyndigheden udbetaler et gratiale til ansatte, der har været ansat i staten i 25, 40 eller 50 år.

§ 2. Gratialet er 4.600 kr. ved 25 års ansættelse, 5.800 kr. ved 40 års ansættelse og 6.900 kr. ved 50 års ansættelse (grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Beløbet procentreguleres.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et større gratiale.

Stk. 3. Gratialet udgør pr. 1. april 2011 inklusive procentregulering 6.029 kr. ved 25 års ansættelse, 7.602 kr. ved 40 års ansættelse og 9.044 kr. ved 50 års ansættelse.

§ 3. Den ansatte får en fridag med løn i anledning af jubilæet.

§ 4. I jubilæumsancienniteten medregnes perioder med ansættelse i staten og folkekirken. Endvidere medregnes ansættelse i folkeskolen før 1. april 1993. Herudover medregnes ansættelse ved selvejende institutioner efter 1. april 2011, i det omfang de pågældende under ansættelsen har været omfattet af Finansministeriets kompetence til at fastsætte eller aftale løn- og ansættelsesvilkår.

Stk. 2. Tjenestefrihedsperioder med løn medregnes i jubilæumsancienniteten. Tjenestefrihedsperioder uden løn medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis perioden medregnes i lønancienniteten.

Stk. 3. Rådighedsløn- eller ventepengeperioder medregnes i jubilæumsancienniteten, hvis den ansatte genansættes i umiddelbar forlængelse heraf.

§ 5. Ansættelsesmyndigheden fastsætter jubilæumsancienniteten, som kan opgøres i dage eller pr. påbegyndt måned.

§ 6. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2011.
Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9.800 af 28. oktober 2009 om jubilæumsgratiale til ansatte i staten (Perst.nr. 058-09).

Personalestyrelsen, den 15. april 2011

HENRIK BO NIELSEN


Satser for jubilæumsgratialer pr. 1. oktober 2023

  Årligt grundbeløb
pr. 31. marts 2012
Beløb inkl.
procentregulering
  Kr. Kr.
25 års jubilæum 6.000,00 7.368,00
40 års jubilæum 7.600,00 6.333,00
50 års jubilæum 9.000,00 11.053,00


FLØS under Tid/Tillæg – Engangsydelser.
Skabelon nr. 09 ”Jubilæumsgratiale” bruges til udbetaling af jubilæumsgratiale.

Læs cirkulæret på retsinformation her

Læs cirkulæret vedrørende ansatte i folkekirken her