Cirkulære Forhandling af lokalløn

Cirkulære om delegation af forhandlingskompetence vedrørende lokal- og chefløn til visse tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i folkekirken

(Til alle menighedsråd)

Moderniseringsstyrelsen og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) er ved aftale af henholdsvis den 13. november 2014 (»Aftale om at undtage grupper i Banedanmark under OAO’s forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen«) og 16. december 2014 (»Aftale om at undtage yderligere grupper under OAO’s forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen«) blevet enige om at undtage visse grupper af tjenestemænd fra den almindelige puljestyring under lokallønsordningen. Aftalerne er gældende fra 1. april 2014. Sidstnævnte aftale giver blandt andet hjemmel til at indgå aftaler om lønforbedringer uden for pulje for visse stillingskategorier inden for folkekirken. Aftalerne er gældende indtil videre, men kan opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen af 13. november 2014 og aftalen af 16. december 2014 er vedlagt som bilag 1 og 2 til cirkulæret.

Moderniseringsstyrelsen og AC er med to aftaler af 30. april 2015 (»Aftale om at undtage grupper i folkekirken under Akademikernes forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen« og »Aftale om at undtage stillinger i folkekirken under akademikernes forhandlingsområde fra puljestyringen i aftale om chefløn«) blevet enige om at undtage visse grupper af tjenestemænd i folkekirken fra den almindelige puljestyring under lokal- og cheflønsordningen. Aftalerne er gældende fra 1. april 2015 og giver blandt andet hjemmel til at indgå aftaler om lønforbedring uden for pulje for visse stillingskategorier som organist m.m. i folkekirken. Aftalerne er gældende indtil videre, men kan opsiges med 3 måneders varsel. De to ovennævnte aftaler af 30. april 2015 er vedlagt som bilag 3 og 4 til cirkulæret.

Da der i forhold til disse aftaler ikke længere er behov for en centralpuljestyring, ønsker ministeriet at delegere kompetencen til at indgå sådanne aftaler til menighedsrådene.

Ministeriet skal i den forbindelse gøre udtrykkeligt opmærksom på, at sådanne aftaler, jf. § 1 i hver af de tre aftaler, som er gældende for folkekirken (bilag 2- 4), kun kan indgås for stillinger under OAO’s og DOKS’ forhandlingsområde. Det vil sige, at de omfattede stillingskategorier inden for folkekirken er:

▪ Tjenestemandsansatte gravere (omfattet af Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansattes (FAKK) og OAO’s forhandlingsret)

▪ Tjenestemandsansatte kirketjenere (omfattet af Danmarks Kirketjenerforenings og OAO’s forhandlingsret)

▪ Tjenestemandsansatte kirkegårdsledere (omfattet af FAKK/OAO’s forhandlingsret)

▪ Tjenestemandslignende ansatte kirkegårdsledere (omfattet af FAKK/OAO’s forhandlingsret)

▪ Tjenestemandsansatte kirkegårdsassistenter (omfattet af FAKK/OAO’s forhandlingsret)

▪ Tjenestemandslignende ansatte kirkegårdsassistenter (omfattet af FAKK/OAO’s forhandlingsret)

▪ Tjenestemandsansatte organister i folkekirken (omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfunds forhandlingsret)

▪ Tjenestemandsansatte organistassistenter i folkekirken (omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfunds forhandlingsret)

▪ Tjenestemandsansatte kantorer i folkekirken (omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfunds forhandlingsret)

▪ Tjenestemandsansatte lærere på folkekirkens kirkemusikskoler (omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfunds forhandlingsret)

Der er således ikke hjemmel til at indgå sådanne eller lignende aftaler med nogen anden faglig organisation eller gældende for andre stillinger i den danske folkekirke.

»Aftale om at undtage yderligere grupper under OAO’s forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen«, jf. bilag 2, samt »Aftale om at undtage grupper i folkekirken under Akademikernes forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen«, jf. bilag 3, giver hjemmel til at indgå aftaler om lønforbedringer uden for pulje i overensstemmelse med § 3 i Aftale om lokalløn.

»Aftale om at undtage stillinger i folkekirken under Akademikernes forhandlingsområde fra puljestyringen i aftale om chefløn«, jf. bilag 4, giver hjemmel til at indgå aftaler om lønforbedringer uden for pulje i overensstemmelse med §§ 2, 3, 5, 6 og 7 i Aftale om chefløn. Bemærk dog, at aftaler om gruppevise og individuelle omklassificeringer ikke er omfattet af de nye aftaler og således fortsat ikke kan indgås uden for pulje. Det vil i praksis sige, at menighedsrådene kan indgå aftaler om engangsvederlag, kvalifikations- og funktionstillæg (midlertidige eller varige) til de omfattede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Gyldige aftaler om lønforbedringer uden for pulje kan opsiges igen efter bestemmelser svarende til dem i § 14 i Rammeaftale om nye lønsystemer.

I medfør af § 16 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Cirkulærets anvendelse

§ 1. Ministeriet delegerer hermed kompetencen til at indgå aftaler om lokalløn med virkning fra 1. april 2014 i henhold til »Aftale om at undtage yderligere grupper under OAO’s forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen« af 16. december 2014 i bilag 2, jf. »Aftale om at undtage grupper i Banedanmark under OAO’s forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen« af 13. november 2014 i bilag 1.

Stk. 2 . Delegationen omfatter følgende grupper:

1) Tjenestemandsansatte gravere (omfattet af Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansattes (FAKK) og OAO’s forhandlingsret)

2) Tjenestemandsansatte kirketjenere (omfattet af Danmarks Kirketjenerforenings og OAO’s forhandlingsret)

3) Tjenestemandsansatte kirkegårdsledere (omfattet af FAKK/OAO’s forhandlingsret)

4) Tjenestemandslignende ansatte kirkegårdsledere (omfattet af FAKK/OAO’s forhandlingsret)

5) Tjenestemandsansatte kirkegårdsassistenter (omfattet af FAKK/OAO’s forhandlingsret)

6) Tjenestemandslignende ansatte kirkegårdsassistenter (omfattet af FAKK/OAO’s forhandlingsret)

§ 2. Ministeriet delegerer hermed kompetencen til at indgå aftaler om lokal- og chefløn med virkning fra 1. april 2015 i henhold til »Aftale om at undtage grupper i folkekirkens under Akademikernes forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen« af 30. april 2015 i bilag 3 samt »Aftale om at undtage stillinger i folkekirken under akademikernes forhandlingsområde fra puljestyringen i aftale om chefløn« af 30. april 2015 i bilag 4.

Stk. 2. Delegationen omfatter følgende grupper:

1) Tjenestemandsansatte organister i folkekirken (omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfunds forhandlingsret)

2) Tjenestemandsansatte organistassistenter i folkekirken (omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfunds forhandlingsret)

3) Tjenestemandsansatte kantorer i folkekirken (omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfunds forhandlingsret)

4) Tjenestemandsansatte lærere på folkekirkens kirkemusikskoler (omfattet af Dansk Organist og Kantor Samfunds forhandlingsret)

§ 3. Delegationen omfatter aftaler om engangsvederlag, kvalifikations- og funktionstillæg (varige eller midlertidige) til de i § 1 og § 2 nævnte stillingskategorier.

Kapitel 2

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 25. august 2015.

Kirkeministeriet, den 19. august 2015

Christa Hector Knudsen

Bilag

Bilag 1

Aftale om at undtage grupper i Banedanmark under OAO’s forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen

§ 1. Denne aftale omfatter grupper og enkeltstillinger, omfattet af aftale om lokalløn i Banedanmark under OAO’s forhandlingsområde, eller som henhører under en medlemsorganisation, der er tilsluttet OAO.

Stk. 2. Aftalen finder ikke anvendelse for ansatte for hvem, der er aftalt frivillig overgang til nye lønsystemer.

§ 2. Med virkning fra 1. april 2014 og indtil videre undtages de i § 1 nævnte medarbejdergrupper fra puljestyringen i lokallønsordningen. Lønforbedringer kan derfor aftales uden for pulje efter bestemmelserne i aftalen om lokalløn, så længe aftalen er gældende.

Stk. 2. Undtagelsen fra puljestyringen sker på de vilkår, der fremgår af §§ 3-5.

Stk. 3. Herudover er aftalen om lokalløn gældende i sin helhed.

§ 3. Så længe aftalen løber, kan der af de parter, der er bemyndiget til at anvende lokallønsordningen, aftales lønforbedringer jf. § 3 i aftale om lokalløn med undtagelse af gruppevise og individuelle omklassificeringer.

§ 4. En eventuel nuværende restpulje i Banedanmark fastfryses, og kan frigives med virkning fra det tidspunkt, hvor nærværende aftale måtte bortfalde.

§ 5. Aftaler om lønforbedringer uden for pulje, der er indgået efter denne aftale, kan opsiges efter bestemmelser svarende til bestemmelserne i § 14 i Rammeaftale om nye lønsystemer om opsigelse af lokale aftaler.

§ 6. Denne aftale kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel. Aftalen bortfalder automatisk, såfremt der sker ændringer i lokallønsaftalen. Det kan aftales at videreføre aftalen.

Aftalen har virkning fra 1. april 2014.

København, den 13. november 2014

OAO
Finansministeriet
Flemming Vinter
P. M.V.
E. B.

Mogens Esmarch

Bilag 2

Aftale om at undtage yderligere grupper under OAO’s forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen

§ 1. Aftale af 13. november 2014 om at undtage grupper i Banedanmark under OAO’s forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen finder tilsvarende anvendelse for grupper og enkeltstillinger under OAO’s forhandlingsområde, eller en medlemsorganisation tilsluttet OAO på følgende områder:

  • DSB
  • Folkekirken
  • Udlånte tjenestemænd til Københavns Lufthavn.

§ 2. Fastfrysningen efter § 4 i den i § 1 nævnte aftale omfatter en forholdsmæssig del (efter lønsum) af en eventuel restpulje, såfremt denne dækker ansatte under flere centralorganisationers forhandlingsområde.

§ 3. Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelserne for nærværende aftale følger bestemmelserne i den i § 1 nævnte aftale idet opsigelse af nærværende aftale dog kan ske partielt for de i § 1 nævnte områder.

Stk 2. Nærværende aftale forbliver i kraft selv om den i § 1 nævnte aftale opsiges til bortfald.

København, den 16/12 – 2014

OAO
Finansministeriet
Flemming Vinter
P. M.V.
E. B.

Mogens Esmarch

Bilag 3

Aftale om at undtage grupper i folkekirken under akademikernes forhandlingsområde fra puljestyringen under lokallønsordningen

§ 1. Denne aftale gælder for tjenestemænd omfattet af aftale om lokalløn, som er ansat som organist, kirkemusikskolelærer eller kantor under Akademikernes forhandlingsområde i folkekirken.

§ 2. Med virkning fra 1. april 2015 og indtil videre undtages de i § 1 nævnte medarbejdergrupper fra puljestyringen i aftale om lokalløn. Lønforbedringer kan derfor aftales uden for pulje efter bestemmelserne i aftalen om lokalløn, så længe nærværende aftale er gældende.

Stk. 2. Undtagelsen fra puljestyringen sker på vilkår, der fremgår af §§ 3-5.

Stk. 3. Herudover er aftale om lokalløn gældende i sin helhed.

§ 3. Så længe denne aftale gælder, kan der af de parter, der er bemyndiget til at anvende aftale om lokalløn, aftales lønforbedringer, jf. § 3 i aftale om lokalløn.

Stk. 2. Der kan dog ikke aftales gruppevise og individuelle omklassificeringer efter denne aftale.

§ 4. En forholdsmæssig del (efter lønsum) af en eventuel restpulje i folkekirken fastfryses og kan frigives med virkning fra det tidspunkt, hvor nærværende aftale måtte bortfalde.

§ 5. Aftaler om lønforbedringer uden for pulje, der er indgået i henhold til denne aftale, kan opsiges efter bestemmelser svarende til bestemmelserne i § 14 i rammeaftale om nye lønsystemer om opsigelse af lokale aftaler.

§ 6. Denne aftale har virkning fra 1. april 2015 og kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel. Aftalen bortfalder automatisk, såfremt der sker ændringer i lokallønsaftalen. Det kan aftales at videreføre aftalen.

København, den 30. april 2015

Akademikerne
Finansministeriet
Finn R. Larsen
Moderniseringsstyrelsen

Mogens Esmarch

Bilag 4

Aftale om at undtage stillinger i folkekirken under akademikernes forhandlingsområde fra puljestyringen i aftale om chefløn

§ 1. Denne aftale omfatter tjenestemandsansatte organister i lønramme 35 og 36 under Akademikernes forhandlingsområde i folkekirken.

§ 2. Med virkning fra 1. april 2015 afholdes merudgifter til lønforbedringer til ansatte i stillinger som organist ikke af cheflønspuljen.

§ 3. De ansatte er fortsat omfattet af § 2 (frivillighed), § 3 (cheflønsordningens anvendelse), § 5 (engangsvederlag), § 6 (forhandlinger og aftaler om varige og midlertidige tillæg) og § 7 (pensionsbidrag) i aftale om chefløn.

Stk. 2. Der kan dog ikke aftales personlige og stillingsmæssige omklassificeringer af enkelte stillinger fra lønramme 35 til lønramme 36.

§ 4. Denne aftale har virkning fra 1. april 2015 og kan opsiges med 3 måneders varsel dog tidligst til 31. marts 2018.

København, den 30. april 2015

Akademikerne
Finansministeriet
Finn R. Larsen
Moderniseringsstyrelsen

Mogens Esmarch