Sådan er reglerne for fridage for tjenestemænd

Fridagsreglerne står beskrevet i en cirkulæreskrivelse og omfatter tjenestemænd samt tjenestemandslignende kirkefunktionærer ansat i folkekirken.

Her kan du se cirkulæreskrivelse om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. 

Kirkeministeriet har den 17. februar 2010 indgået den som bilag vedlagte aftale med Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Offentlige Ansattes Organisationer (stat) og Akademikernes Centralorganisation om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. 
 
Aftalen omfatter tjenestemænd samt tjenestemandslignende kirkefunktionærer ansat i folkekirken. 
 
Cirkulæreskrivelsen har virkning fra den 1. januar 2010. Dog har reglen om, at fridage efter aftalens § 1, stk. 2, skal varsles med mindst en måned, først virkning for fridage, der varsles til den 1. april 2010 og senere. Menighedsrådet er således forpligtet til at påbegynde varslingen senest med udgangen af februar 2010. 
 
Hvis menighedsrådet den 1. januar 2010 eller senere endnu ikke har planlagt med 5-dages uge for tjenestemænd, træder cirkulæreskrivelsen først i kraft ved offentliggørelsen. Det er mellem aftaleparterne forudsat, at der i så fald i 1. kvartal 2010 ydes et forholdsmæssigt antal fridage efter aftalens § 1, stk. 2, samt, at disse to gange i kvartalet ydes som sammenhængende fridage lørdage og søndage. 
 
Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse nr. 12002 af 10. januar 1983 om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. 
 
Kirkeministeriet, den 17. februar 2010

Bilag 1.

Aftale om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl.

I henhold til § 45, stk. 2, i lov om tjenestemænd indgås følgende aftale: 

Arbejdsuge 
§ 1.
 Kirkefunktionæren har ret til én fast ugentlig fridag. I uger, hvor den faste fridag er sammenfaldende med en søgnehelligdag, og kirkefunktionæren har tjenstlige forpligtelser, henlægges fridagen til en anden dag i samme uge, medmindre andet aftales mellem menighedsrådet og kirkefunktionæren.

Stk. 2. Ud over den faste fridag, jf. stk. 1, optjener kirkefunktionæren ret til én fridag pr. uge. Denne fridag kan lægges på forskellige ugedage, men skal mindst to gange i kvartalet lægges således, at kirkefunktionæren opnår to sammenhængende fridage lørdage og søndage, medmindre andet aftales mellem kirkefunktionæren og menighedsrådet. Menighedsrådet fastlægger tidspunktet for afholdelsen af fridagen efter drøftelser med kirkefunktionæren.

Parternes bemærkninger til § 1, stk. 2: 

Tidspunktet for afholdelse af fridagen skal være oplyst til kirkefunktionæren med mindst 1 måneds varsel.

Fridage kan ikke udskydes eller opspares til afholdelse i følgende kvartaler.

Ordningen indebærer, at kirkefunktionæren set over et kvartal har en 5 dages arbejdsuge. 

Stk. 3. En fridag skal have en længde af mindst 40 timer, men kan dog betragtes som givet, uanset at fritiden kun har udgjort 36 timer inden for tidsrummet kl. 17 dagen før fridagen og kl. 8 dagen efter fridagen. Når to fridage gives samlet, skal de have en samlet længde på 60 timer. Hvis der gives mere end to fridage i sammenhæng, skal de øvrige fridage have en længde på mindst 24 timer.

Stk. 4. Den daglige hvileperiode efter arbejdsmiljølovgivningen kan undtagelsesvis nedsættes fra 11 til 8 timer 1 gang ugentlig, dog højst 6 gange pr. år.

Parternes bemærkninger til § 1, stk. 4: 

Menighedsrådet skal tilrettelægge arbejdet inden for de rammer, der er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen og i aftalen om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. I tilfælde, hvor arbejdsmiljølovens regler om hvileperiode fraviges, skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder.

Ikrafttrædelse 

§ 2. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2010. Samtidig ophæves aftale af 1. december 1982 om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. 
 
København, den

Du kan se cirkulæreskrivelsen her